Algemene Voorwaren

 

1. ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NEDERLAND

(VERSION1.0_BE-DENL_20092018WM)
 
Door het plaatsen van uw bestelling accepteert u de hiernavolgende Algemene Verkoopvoorwaarden van BRAX Store GmbH & Co. KG.
 

Levering/verzendkosten

De BRAX online shop levert binnen België via bpost, zolang de voorraad strekt.
De levertijd bedraagt circa 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de volledige en correcte bestelling. Voor speciale maten kan de levertijd tot 10 werkdagen bedragen
Alleen meerderjarige personen, met een woonadres in België, kunnen bestellen.
 

Prijzen/betalingswijze

Alle in de BRAX onlineshop aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende btw. Naast de verkoopprijs worden er per order verzendkosten ten bedrage van € 3,95 berekend.
In de online shop kunt u kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden: 
 
• Factuur
De factuur bevat alle vereiste gegevens, zoals overschrijvingsreden en rekeningnummer.
Indien u voor de betaalwijze Factuur kiest, dient het factuurbedrag 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden voldaan. Voor al separaat geretourneerde artikelen kan het opgegeven factuurbedrag direct worden verlaagd met de prijs van de retour gezonden artikelen.
 
• Creditcard
Er kan ook met een creditcard (VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS) worden betaald. BRAX behoudt zich het recht voor de geldigheid van de creditcard, de kredietwaardigheid en de juistheid van de adresgegevens van de klant te controleren en acceptatie van de bestelling te laten afhangen van de resultaten van die controle.
 
• PayPal
Om van de betalingswijze PayPal gebruik te maken dient u over een PayPal-rekening te beschikken.
Deze kunt u heel gemakkelijk openen op de PayPal-website op www.paypal.com/be.
Als u de betaalwijze PayPal selecteert, wordt u naar uw PayPal-pagina doorgestuurd. De betaling geschiedt direct via uw bij PayPal geregistreerde bank- of creditcardgegevens, zonder dat u deze nog een keer opnieuw hoeft in te voeren.
Uw bank- of creditcardgegevens zijn daarmee alleen bekend bij PayPal en hoeven niet bij elke online aankoop opnieuw over het internet te worden verzonden. BRAX behoudt zich afhankelijk van de resultaten van de controle van adres en kredietwaardigheid het recht voor alleen bepaalde betaalwijzen toe te staan.
 
• Vertraging
Indien u een betalingsachterstand zou hebben, dan heeft de BRAX onlineshop het recht aanmaningskosten ten bedrage van € 5,00 (1e aanmaning) resp. € 7,50 (2e aanmaning) in rekening te brengen.
 

Acceptatie van uw bestellingen

Het staat de BRAX online shop vrij online bestellingen niet te accepteren. Indien een online bestelling door de BRAX online shop niet wordt uitgevoerd, dan zal de BRAX online shop dit de besteller direct laten weten. De minimumleeftijd voor bestellingen in de BRAX online shop is 18 jaar.
De bestelbevestiging vormt nog geen bindende verkoopovereenkomst. De verkoopovereenkomst wordt pas met de verzendbevestiging van kracht.
Tenzij in de artikelbeschrijving niet uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle artikelen zonder de afgebeelde decoratie geleverd.
De besteltekst wordt niet door de BRAX online shop opgeslagen en kan na afsluiting van het bestelproces niet meer worden bekeken. De gegevens uit het bestelproces worden u met de e-mailbevestiging na uw bestelling nog een keer toegezonden. Bovendien kunt u uw bestelgegevens direct na het verzenden van de bestelling afdrukken.
 

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van de BRAX online shop tot ze volledig betaald zijn.
 

Garantie

De consument heeft aanspraak op garantie met betrekking tot gebreken van de gekochte artikelen volgens de wettelijke voorschriften. De klant kan met name nakoming achteraf eisen (vervangend artikel of verhelpen van gebreken). BRAX Store GmbH & Co. KG heeft echter het recht om de klant een vervangend artikel te leveren als het verhelpen van de gebreken een onredelijke hoeveelheid moeite kost. De garantieaanspraken verjaren twee jaar na aflevering van de artikelen. De koper kan een beroep doen op de garantie met opgave van het bestelnummer, zijn naam en zijn adres alsmede een korte omschrijving van de redenen. De klant stuurt op verzoek van BRAX Store GmbH & Co. KG de gebrekkige artikelen voor controle op kosten en risico van BRAX Store GmbH & Co. KG naar BRAX Store GmbH & Co. KG.
 

 

Geschillenbeslechting

Volgens de geldende wetgeving zijn wij verplicht, consumenten op het bestaan van het Europese onlineplatform voor geschillenbeslechting te wijzen, waarop een beroep kan worden gedaan voor het beslechten van geschillen, zonder dat er een gerechtshof hoeft te worden ingeschakeld. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de opzet van dit platform. U vindt het Europese onlineplatform voor geschillenbeslechting hier:
We zijn niet bereid en zijn niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Beeldrecht

Alle beeldrechten berusten bij Leineweber GmbH & Co. KG en zijn dochtermaatschappijen. Gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan en zal met verplichte betaling van alle kosten worden aangevochten.
 

Afgebeelde kleuren

Afhankelijk van de kleurweergave van uw computer kunnen er kleurverschillen tussen op uw computer weergegeven kleuren en de echte kleuren van de artikelen optreden.
 

 

 

2. INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Wij verzoeken u de artikelen samen met de etiketten terug te sturen.
Naast de hieronder beschreven uitoefening van uw herroepingsrecht accepteren wij ook retourzending van de artikelen met gebruik van het retouretiket aan
 
BPost – Brax
Antwerpen X
Noorderlaan 395
2099 Antwerpen
 
als uitoefening van uw herroepingsrecht. U hoeft dan geen uitdrukkelijke herroeping te verklaren.
Let op: Wij dragen de kosten voor de retourzending.
 
Begin van de herroepingsinformatie
1. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag  waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt .
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BRAX Online-Shop, Postfach 72 11 44, D-30531 Hannover, [email protected],  Tel.: 0800 70933    (gratis / Ma.-Vr.: 08:00-20:00 Uur) Fax: +49 5221 / 17 295 00  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

2. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan … [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Einde van de herroepingsinformatie

 

3. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Begin van standaardherroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
 
BRAX Store GmbH & Co. KG, c/o BRAX Online-Shop
Postfach 72 11 44
D-30531 Hannover
telefoonnummer:  +32 800 70933

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
Wij wijzen u erop dat u uw herroepingsrecht ook door terugsturen van de artikelen kunt uitoefenen.

 

 

4. PRIVACYBELEID

Die BRAX Store GmbH & Co. KG, (hierna: „wij“) is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van de BRAXCLUB. Onze contactgegevens zijn:
BRAX Store GmbH & Co. KG
Wittekindstr. 16-18
32051 Herford
Duitsland,
de contactpartner voor vragen over de verwerking van de persoonsgegevens is de functionaris voor gegevensbescherming, bereikbaar op [email protected]
De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Hierna informeren wij u erover, in welke omvang wij persoonsgegevens in relatie met het lidmaatschap van de BRAXCLUB verwerken en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Als u het lidmaatschap van de BRAXCLUB online heeft aangevraagd of in het kader van het lidmaatschap onze homepage gebruikt, dan vindt u verdere informatie over de omgang met uw persoonsgegevens in de verklaring over de gegevensbescherming voor onze homepage, die u kunt bezoeken op www.brax.com.
Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke of zakelijke relaties. Hiertoe behoort informatie over uw identiteit zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres. Informatie, die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht (zoals bijv. gemiddelde omzet), behoort niet tot de persoonsgegevens. Voor het lidmaatschap van de BRAXCLUB is het in principe vereist, persoonsgegevens aan BRAX kenbaar te maken. De altijd vereiste gegevens zijn als verplichte velden aangegeven; indien er daarnaast om nog meer gegevens wordt gevraagd, die niet als verplichte velden zijn aangegeven, dan betreft het vrijwillig op te geven gegevens.
U kunt echter bij elke aankoop besluiten of u van de loyaliteitsbonus gebruik wilt maken en uzelf daarvoor bij de aankoop legitimeren. Als er een legitimatie plaatsvindt, dan worden in het kader van het lidmaatschap van de BRAXCLUB alle aankopen in een klantaccount geregistreerd. Bovendien gebruiken wij uw informatie ook, om u – natuurlijk altijd met inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming – over interessante aanbiedingen te informeren.
Voor deelname aan de BRAXCLUB is het opslaan van bepaalde persoonsgegevens vereist. Dit zijn met name: naam, adres, geboortedatum en geslacht. Bovendien worden uw aankoopgegevens opgeslagen om uw vasteklantenbonus te kunnen berekenen. Daarnaast worden gebruiksgegevens opgeslagen door webanalysediensten. De opslag van deze gegevens geschiedt om het bonusprogramma voor u te kunnen uitvoeren en individuele aanbiedingen voor u te kunnen samenstellen. Hiertoe ontvangt u per post regelmatig speciaal voor u samengestelde informatie (reclame) of - als u daarvoor toestemming heeft gegeven – per e-mail.
In principe gebruiken we uw persoonsgegevens alleen om de door u gewenste diensten te leveren en alleen in overstemming met de voorwaarden van de wet op de gegevensbescherming. Indien wij externe dienstverleners gebruiken bij het aanbieden van diensten, vindt hun toegang tot de gegevens ook uitsluitend plaats om diensten te kunnen verlenen. Door technische en organisatorische maatregelen zorgen wij voor naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming en verplichten ook onze externe dienstverleners hiertoe. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a AVG resp. de uitvoering van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1, b AVG. De gegevens worden voor de duur het lidmaatschap in de BRAXCLUB opgeslagen, zolang u niet eerder om hun verwijdering verzoekt.
Daarnaast geven wij de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door, met name niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als u zelf heeft ingestemd met de gegevensoverdracht of als wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn vanwege overheidsregels en/of wettelijke bepalingen.
U heeft het recht op inzage van de over uw persoon opgeslagen gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast kan volgens de bepalingen betreffende de wet op de gegevensbescherming een recht op rectificatie, op beperking van de verwerking en op de verwijdering van persoonsgegevens bestaan, voor zover de voorwaarden voor een verdere opslag van de gegevens niet (meer) bestaan. Wanneer u eenmaal uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, dan kunt u die te allen tijde voor de toekomst herroepen; bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze verklaring over de gegevensbescherming of de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming ([email protected]) zal de kwestie daarna beoordelen en u over het resultaat van deze beoordeling informeren. Daarnaast heeft u ook het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.
 
 
 
BRAX ONLINE-SHOP NETHERLANDS

With the currently selected BRAX Online-Shop only supplies to België are possible.
Would you rather visit another BRAX Online-Shop?